สถิตย์ พันวิไล, รดีกร อัครวงศาพัฒน์, ชนิตา นภาสวัสดิ์. ฤทธิ์ต้านไวรัสเอชไอวี 1 ของสารสกัดชั้นน้ำของพืชสมุนไพรและพืชถิ่นเดียวในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 29(5), 766-778.