สุริวัลย์ สุธรรม. (2563). สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ Women’s role in the modern world. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). บทความวิชาการนี้กล่าวถึง สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ ในความหลากหลายทางมิติทั้งทางขนบประเพณีแบบดั้งเดิม และข้ามผ่านไปสู่ในบทบาทหน้าที่ของโลกสมัยใหม่ ในแง่มุมบริบทของสตรีเพศว่ามีสิ่งใดเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อน การปลุกความคิดและศักยภาพ การมีตัวตนทางสังคมนำไปสู่บทบาทใหม่ในยุคร่วมสมัยอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร

สุริวัลย์ สุธรรม. (2563).  สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ (Women’s role in the modern world).  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หน้า 63-78. http://research.bsru.ac.th/volumn-5-no-1-ประจำเดือน-มค-กค-2563/