“ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นปาตานีในกีตาบยาวี” ศักดา เซะวิเศษ

ชื่องานวิจัย “ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นปาตานีในกีตาบยาวี”, 2560

สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

https://link.bsru.ac.th/427