ศิลปินหญิงกับศิลปะการเย็บปัก

ศิลปินหญิงกับศิลปะการเย็บปัก

                                                                                          เนธิมา สุวรรณวงศ์

          เมื่อกล่าวถึงศิลปินหญิงกับศิลปะการเย็บปัก (Embroidery) มักมีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะแนวความเป็นผู้หญิง (Femininity) ที่ใช้เทคนิควิธีการงานของผู้หญิงที่สื่อถึงความอ่อนช้อย ประณีต ละเอียด เป็นงานที่สามารถนั่งทำได้โดยไม่ต้องใช้แรงแบกหาม แต่ในทางตรงกันข้ามงานศิลปะเย็บปักนี้ก็ต้องใช้ความมานะ อุตสาหะอย่างแรงกล้า ในการค่อยๆ ประกอบสร้างจากหน่วยเล็ก ๆ สู่ผลงานที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างแรงปะทะให้แก่ผู้รับชมได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึงผลงานกรณีศึกษาของ 2 ศิลปินหญิง Carmen Segovia และ Lyndsey Mcdougall เพื่อศึกษาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อันนำไปสู่แรงบันดาลใจในการศึกษาหรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้ที่สนใจได้

ศิลปิน Carmen Segovia ในผลงานชุด Hasta Mostla – Mitología Doméstica ซึ่งผลงานของเธอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนแบบสหวิทยาการ และพหุวัฒนธรรม โดยความร่วมมือระหว่างผู้หญิงปักผ้าจากเมือง Jaltocán, Hidalgo ศิลปินจากเม็กซิโก และละตินอเมริกา ที่ Vértigo (Clarisa Moura) สร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก Conaculta และ Center For Economic Culture Of Mexico โดยการให้ศิลปิน เข้าไปพำนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบ้านพักของคนในท้องถิ่น Jaltocán

 

 

Homemade Mythology เป็นผลงานจิตรกรรมงานปักที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า บ้านเป็นที่เก็บเรื่องราวครอบครัว เมื่อศิลปินได้รับการอุปถัมภ์หรืออาศัยในบ้านที่ไม่รู้จัก การแลกเปลี่ยนเรื่องราว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายในบ้านระหว่างแขกและเจ้าของบ้านเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวชุดนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการเล่าเรื่องราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าของคนในบ้าน การมีส่วนร่วมของผู้บรรยายหลายคนในบ้านถูกบันทึกจนกลายเป็นตำนานเฉพาะของบ้าน ผลงานชุดนี้เป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างเจ้าของบ้านกับศิลปิน สร้างสรรค์เป็นผลงานเย็บปักถักร้อยได้อย่างน่าสนใจ ผลงานของเธอมีความโดดเด่นเรื่องการใช้สีที่น้อย แต่ให้ผลทางการมองเห็นที่ส่งผลต่อความรู้สึกมาก นั่นคือใช้การทำงานจากสีของวัสดุที่มีค่าความสดกว่าสีสำหรับงานจิตรกรรมทั่วไป ประกอบกับลักษณะการปักที่ละเอียดอ่อนตามแบบฉบับดั้งเดิมตัดกันกับรูปแบบการใช้สีแบบมินิมอลเป็นอย่างดี ผลงานของเธอนำเสนอเรื่องราวชีวิตที่แฝงไปด้วยความตลกร้าย ความทุกข์ ความเศร้า แต่ในขณะเดียวกันก็มีชีวิตชีวา

ภาพที่ 1  ภาพผลงาน Carmen Segovia

แหล่งที่มา : https://www.peopleofprint.com/general/carmen-segovia

 

 

ต่างจากผลงานของศิลปินหญิง Lyndsey Mcdougall ศิลปินจากเบลฟัสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ เธอหลงใหลในกายภาพและวัฒนธรรมของภูมิประเทศ เธอสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างธรรมชาติกับผู้คน โดยศึกษาการก่อตัวตามธรรมชาติ ผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้ากับงานฝีมือ การเย็บปักด้วยมือ การเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ผลงานชิ้นนี้แสดงออกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบันทึกช่วงเวลา และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และสถานที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยการวางจังหวะของรูปร่าง เส้น และสี ให้เกิดการทำงานของพื้นที่ว่างในการนำพาสายตาให้เชื่อมโยงทัศนธาตุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 

 

ภาพที่ 2  ภาพผลงาน Lyndsey Mcdougall

แหล่งที่มา : https://www.artisticmoods.com/lyndsey-mcdougall

 

จากผลงานของศิลปิน Carmen Segovia และ Lyndsey Mcdougall จะเห็นได้ถึงรูปแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน การเลือกใช้ จุด เส้น สี รูปร่างในผลงาน การใช้จังหวะ และการจัดองค์ประกอบ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน การให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างของผลงานในการนำสายตา การสร้างงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคเย็บปัก ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความท้าทายในกระบวนการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความพยายาม การทำซ้ำ จดจ่อ และใช้สมาธิอย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้จากศิลปะการเย็บปักนี้จะดึงดูดผู้ชมให้เข้าไปสำรวจเนื้อหา สาระในผลงาน การเร้าผัสสะทางการมองเห็นผ่านพื้นผิวจริงของวัสดุ เชิญชวนให้สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่หลากหลาย ศิลปะการเย็บปักอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการสื่อสารเรื่องราวในศิลปะร่วมสมัย เช่น สตรีนิยม วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน โลกอุตสาหกรรม ฯลฯ

 

อ้างอิง

Emma Fisher.(2014). Carmen Segovia. Accessed June 12th, 2022. Available from https://www.peopleofprint.com/general/carmen-segovia

Sandra Apperloo.(2016). Lyndsey McDougall. Accessed June 10th, 2022. Available from  https://www.artisticmoods.com/lyndsey-mcdougall