วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้

จากความหมายของคำว่า “การวัดผล” (Measurement) ที่ว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการกำหนดตัวเลขเพื่อบอกขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด  ในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงวิธีการวัดผลการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย  ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกวิธีการวัดและเครื่องมือวัดได้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการศึกษา 3 ด้าน อ่านรายละเอียดที่นี่