วิธีการค้นพิกัดอัตราศุลกากร และหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (VDO สอน)

https://youtu.be/ez4AwsivlJ4

วิธีการเปิดหนังสือพิกัดอัตราศุลกากร และหลักเกณฑ์การตีความพิกัด ไม่เป็นไปเพื่อการค้า เอกสารปะกอบการสอน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เอกสารอ้างอิงจาก เวป กรมศุลกากร เป็นไปเพื่อให้เข้าใจในการทำงานที่เกี่ยวกับงานนำเข้าและการส่งออกสินค้า ธีร์วรา บวชชัยภูมิ BSRU