วิธีการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น

พรธิภา ไกรเทพ. (2563). วิธีการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ออนไลน์.