วิถีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ได้ระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม วิถีการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปริมาณขยะติดเชื้อยังมีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ชุดป้องกันตนเอง หลอดยา เข็มฉีดยา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อต่างๆ ซึ่งขยะเหล่านี้ต้องการการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ขยะติดเชื้อจึงนับเป็นปัญหาของประเทศไทยในช่วงโควิด-19 ขยะติดเชื้อหากดูสถิติจะพบว่ามากขึ้นอย่างมหาศาล โดยในปี พ.ศ. 2563 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม พบว่า มีขยะติดเชื้อ 4.8 หมื่นตันต่อปี และในปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นถึง 9 หมื่นตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 87% (กรมควบคุมมลพิษ, 2564, ออนไลน์ ) จึงเป็นภาระที่ต้องมีวิธีกำจัดอย่างถูกต้อง ?

 

อ่านต่อ