วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลไม่เป็นความผิด หยุดลิดรอนสิทธิของประชาชน 2

[วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลไม่เป็นความผิด หยุดลิดรอนสิทธิของประชาชน]

หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีการขู่ดำเนินคดีต่อศิลปิน และนักแสดงที่ออกมา Call Out และเกิดข้อถกเถียงในประเด็นเรื่อง #เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น vs #เฟกนิวส์ ผู้ใช้อำนาจรัฐคงเห็นว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าทำให้สังคมเกิดความสับสน และ #อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ก็เลยออกข้อกำหนดที่ชัดเจนมากว่าภาครัฐต้องการ #ลิดรอนเสรีภาพ ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจ
.
ข้อความที่ปรากฎในราชกิจจาฯ แปลความตรง ๆ ได้เลยว่า #เสรีภาพของประชาชน และ #เสรีภาพของสื่อ ได้ถูกลิดรอนไปเป็นทีเรียบร้อย เพราะแม้แต่การนำเสนอข้อความจริงก็เป็นความผิดได้ หากปรากฏว่าข้อความดังกล่าว #อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
.
ข้อกำหนดดังกล่าวใช้ถ้อยคำว่า “อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว” โดยขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตีความคำว่า “หวาดกลัว” และด้วยความไม่ชัดเจนของข้อความดังกล่าวย่อมเปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อปิดปากผู้ที่แสดงความเห็นไม่ตรงกับที่รัฐบาลอยากจะได้เห็นหรือยิน (ซึ่งในบางครั้งฟากฝั่งรัฐบาลอาจเรียกว่า เฟกนิวส์)
.
ทั้งนี้ แม้ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 34 จะเปิดโอกาสให้รัฐสามารถจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้ แต่ก็ต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ และขอให้ทำความเข้าใจให้ตรงกันอีกครั้งว่าว่า “ความมั่นคงของรัฐ” มีความแตกต่างกับ “ความมั่นคงของรัฐบาล”
.
ดังนั้น การใช้อำนาจออกข้อกำหนดที่มีข้อความในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งยังเป็นการใช้อำนาจที่ไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชน
.
ท้ายที่สุด ขอให้ผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายจงตระหนักว่าท่านกำลังทำหน้าที่แทนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจ และกำลังทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของประชาชน หาใช่กระทำการเป็นผู้ไม่สุจริตที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนเสียเอง และหากท่านหวังว่าการออกข้อกำหนดดังกล่าว #จะทำให้ประชาชนหวาดกลัว และเลิกติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วนั้น ก็คงต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้คงเป็นไปในทางตรงกันข้าม เพราะ ประชาชน #คงไม่กลัว และไม่ย่อท้อในการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เนื่องจากเขาเหล่านั้นคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งท่านอาสามาทำงานรับใช้เขาเหล่านั้น
.
#เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ
#วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลไม่เป็นความผิด #หยุดลิดรอนสิทธิของประชาชน