วารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (2021): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี – บทความวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับงบการเงินย้อนหลังกับกลไกการกำกับดูแลกิจการ

 อ่านบทความที่นี่  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/252624/170659