วารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (2020): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี – บทความวิชาการ การเปลี่ยนแปลงของการตรวจสอบภายในยุค 4.0

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/243555/166288