วัสดุพื้นถิ่น (local materials)

ชนิดของวัสดุพื้นถิ่น

1) ไม้ไผ่ (Bamboo)

ไม้ไผ่เป็นไม้ยืนต้นจัดอยู่ในตระกูลหญ้าชนิดใบเดี่ยวลักษณะใบเรียวแหลมลำต้นมีลักษณะเป็นปล้องสลับกับข้อไม้ไผ่ชอบขึ้นในเขตอบอุ่น อากาศร้อนและฝนตกชุก เช่น ประเทศไทย พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น ไม้ไผ่เป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็วชอบขึ้นในดินโปร่งร่วนดินทรายหรือดินที่น้ำสามารถไหลถ่ายเทได้สะดวก อากาศไม่หนาวจัดเกินไป การแพร่พันธุ์ทำได้ 2 วิธี คือ การแพร่พันธุ์ด้วยเมล็ดและการแพร่พันธุ์ทางหน่อคลิกอ่านเพิ่มเติม