วัฒนธรรม

คำว่า “วัฒนธรรม” เป็นคำที่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงบัญญัติไว้และได้ใช้เป็นหลักฐานทางราชการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2483 โดยทรงแปลมาจากภาษาอังกฤษคือ Culture ซึ่งเป็นคำที่มาจาก Cutura ในภาษาละติน อันหมายถึงการเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง

วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบ หรือแบบแผนในการพฤติกรรมปฎิบัติ วิถีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่มีการสั่งสม สืบทอดกันมาเป็นเวลานานประกอบด้วย ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ กฎหมาย ประเพณี มรดกทางสังคมที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต และจะดำรงไว้ซึ่งสังคมอันดีงาม แต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

(อ่านต่อ)