วัฒนธรรมลาว

คลิกเนื้อหาเพิ่มเติม

วัฒนธรรมลาวมาจากแนวคิดทางปรัชญาของคนลาว โดยเฉพาะคติทางพุทธศาสนานั้นถือว่ามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม