วะสะฏียะฮ์กับหน้าที่การเป็นพลเมือง โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ดำเนินการสนทนาโดย อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา หัวข้อ”วะสะฏียะฮ์กับหน้าที่การเป็นพลเมือง” โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ดำเนินการสนทนาโดย อ.ศักดา เซะวิเศษ https://link.bsru.ac.th/44q