“วะสะฏียะฮ์กับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในสถานการณ์โควิด 19” โดย รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความเสวนา “วะสะฏียะฮ์กับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในสถานการณ์โควิด 19” โดย รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/442