วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับความเชื่อทางศาสนาในพิธีกรรมไหว้ครู (Petchaburi shadow puppetry literature: Sacred beings and religious beliefs in teacher-worshipping rituals)

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับความเชื่อทางศาสนาในตัวบทพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชร ผลการศึกษาพบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบทไหว้ครูเริ่มต้นจากการบูชาพระพุทธเจ้า ชุมนุมเทวดา ไหว้พระตรีมูรติ ไหว้พระพุทธเจ้า ไหว้พระรัตนตรัย ไหว้เทพเจ้าและฤๅษีศาสนาพราหมณ์ ไหว้เทวดา ไหว้พระมหากษัตริย์ ไหว้คุณบิดามารดา ไหว้ครูหนังตะลุง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรี ไหว้วิญญาณเกจิอาจารย์ ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง และผีต่าง ๆ การเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นการผสมผสานความเชื่อของศาสนาพุทธ พราหมณ์ และผี โดยจะให้พื้นที่และความสำคัญต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผี นอกจากนั้น ยังเป็นการบันทึกชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีให้คงอยู่อีกทางหนึ่ง