ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledonous stem)

ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ มีทั้งพวกไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง มีการเจริญเติบโตซึ่งทำให้โครงสร้างภายในมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 2 ระยะด้วยกัน คือระยะการเจริญเติบโตระยะแรก (primary growth) และการเจริญเติบโตระยะที่สอง (secondary growth) พวกไม้เนื้ออ่อน (herbaceous dicot stem) ส่วนใหญ่จะมีการเจริญเติบโตเพียงการเจริญเติบโตระยะแรกเท่านั้น แต่ถ้ามีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปก็จะสร้างการเจริญเติบโตระยะที่สองได้

อ่านที่นี่