ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีเนื้อไม้ (Woody stem)

การเจริญเติบโตระยะที่สองของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เป็นการขยายขนาดของลำต้นทางด้านกว้างให้ใหญ่ขึ้น เกิดขึ้นภายหลังการเจริญเติบโตระยะแรก โดยมีเนื้อเยื่อชุดทุติยภูมิ เกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อเจริญ 2 ชนิด

 

อ่านที่นี่