ลักษณะเด่นของเนื้อหาจาก “เรื่องเล่า” ที่เร้าอารมณ์สะเทือนใจในเหตุการณ์สวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     การเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สร้างความรันทดทุกข์อาลัยในพสกนิกรในพระองค์อย่าง หาที่สุดไม่ได้ ทุกคนต่างแสดงออกในเหตุการณ์อันแสนวิปโยคนี้ด้วยวิธีต่างๆ กัน การเล่าเรื่องราวในเหตุการณ์สวรรคตในรูปแบบ “เรื่องเล่า” ในสื่อออนไลน์เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ ใคร่ศึกษาดังเรื่องเล่าที่เก็บข้อมูลจากเว็บ https://storylog.com ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 จำนวน 56 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเด่นและคุณค่าของเนื้อหาเหล่านี้ ผลการศึกษาพบว่า “เรื่องเล่า” ที่สะเทือนใจในเหตุการณ์สวรรคตนี้มีลักษณะเด่นคือ อิงอยู่กับข้อมูลจริงที่มี “อารมณ์สะเทือนใจ” เป็นเครื่องน้อมนำให้ “สาร” หรือ “เนื้อหา” ที่อุดมด้วยอารมณ์และความคิด “สื่อ” ถึงผู้เล่าและผู้รับสารได้สัมฤทธิ์ผลทั้งยังพบว่าเนื้อหาที่ “เร้า” อารมณ์สะเทือนใจมีลักษณะ “ร่วม” ที่สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ เนื้อหาที่กล่าวถึงการสูญเสีย และเนื้อหาที่กล่าวถึงการสดุดี โดยมี “ภาษา” เป็นเครื่องมือในการเร้าความสะเทือนใจนั้น เนื้อหาทั้ง 2 ลักษณะนี้มีความสัมพันธ์กันคือ จะกล่าวถึงการสูญเสียก่อนแล้วจึงกล่าวถึงการสดุดีตามลำดับส่วนในด้านคุณค่านั้นพบว่ามี 3 ประการคือ คุณค่าด้านการศึกษาหรือให้ความรู้ คุณค่าด้านการพัฒนามนุษย์ และคุณค่าด้านการเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต ทั้งลักษณะเด่นและคุณค่าดังกล่าวร่วมสร้างความแยบคายให้แก่เรื่องเล่าได้อย่างดียิ่ง