ละครแห่งชีวิต: ข้อคิดต่อชีวิตที่มีแต่ความไม่แน่นอน และจิตใจซับซ้อนของมนุษย์

    ละครแห่งชีวิต เป็นบทประพันธ์ของหม่อมเจ้าอากาศด าเกิง รพีพัฒน์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน
หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านประเภทบันเทิงคดี จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2472 นวนิยายเรื่องนี้ส่งอิทธิพล
อย่างมากต่อวงการวรรณกรรมไทยในแง่การน าเสนอเนื้อหาแปลกใหม่ เป็นนวนิยายชีวิตต่างแดน (Exotic Novel)
เรื่องแรก น าเสนอข้อคิดและคติสอนใจหลายประการ และยังเป็นวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
วรรณกรรมอื่น ๆ ในกาลต่อมาอีกด้วย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2547, น. 9)