ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม และ ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของ สารสกัดพิกัดตรีสมอ พิกัดตรีสัตกุลา พิกัดตรีผลสมุฏฐาน

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=1xEnGZIAAAAJ&citation_for_view=1xEnGZIAAAAJ:9yKSN-GCB0IC