ร้านอินทรโอสถ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนย่านวัดราชคฤห์ พ.ศ. 2468-2558 Indraosot: Historical development of Watrajkrueh community A.D.1925-2015