รู้จักการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใน 2 นาที

                      การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นข้อมูลในลักษณะตัวเลขหรือกำหนดเป็นปริมาณได้ การวิจัยประเภทนี้ใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554, น.19)

                      การวิจัยเชิงปริมาณในมุมมองแบบ “ปฏิฐานนิยม” (Positivism) นั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา ดังนี้

อ่านต่อ