รู้จักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใน 2 นาที

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นข้อมูลเชิงคุณลักษณะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือพฤติกรรมมนุษย์ที่ได้จากการรับรู้ การสังเกตของนักวิจัยที่เข้าไปสัมผัสในเหตุการณ์หรือชุมชน เครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยคือนักวิจัย ข้อมูลที่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขหรือปริมาณ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554, น.19) แต่เป็นข้อมูลเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ภาพถ่าย คลิปวิดิโอ เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการวิจัย

อ่านต่อ