รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด ชีเทลส์… ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่

https://link.bsru.ac.th/3eu