รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร