รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ The Course of Development Model to Enhance for Teacher Competency According to Professional Standards

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เสริมสร้าง
สมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 2) ประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐาน
วิชาชีพครู จำนวน 9 คน ครูที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 30 คน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบ ชุดการสอน แบบทดสอบ แบบประเมินผลงาน แบบประเมิน
พฤติกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่
สัมพันธ์กัน จำนวน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเตรียมการ (2) การออกแบบและสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
จุดประสงค์การเรียนรู้ ชุดการสอน เครื่องมือประเมินสมรรถนะและการประเมินผล (3) การนำหลักสูตรไปใช้
และ (4) การประเมินผลหลักสูตร 2) การประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เป็นการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
ในการนำไปใช้ในระดับมาก และผลการทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนการ
ประเมินสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด พร้อมทั้งมีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรของครูในระดับมาก
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจัย