รายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

ความสำคัญของการรายงานการตรวจสอบ

รายงานการตรวจสอบภายในเปรียบเสมือนตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้ตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการตรวจสอบ

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รหัส 2400 เรื่อง การสื่อสารผลการปฏิบัติงาน (Communicating Results) กำหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในต้องสื่อสารผลของการปฏิบัติภารกิจ การรายงานหรือการสื่อสารนี้ต้องรวมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของภารกิจ ตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปฏิบัติ
💕 วิธีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบ มี 2 แนวทาง คือ 1. การนำเสนอรายงานด้วยวาจา 2. การนำเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

รูปแบบของรายงานการตรวจสอบ
😊รายงานการตรวจสอบภายในจะไม่มีรูปแบบที่กำหนดเป็นมาตรฐานสากล รูปแบบของรายงานการตรวจสอบภายในจะแตกต่างกันไปตามประเภท และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ตลอดจน ความถนัดของผู้บริหารที่จะรับรู้ หรือพอใจใน ลักษณะของรายงานการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจัดทำได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1.) แบบบันทึกรายงาน เป็นการรายงานระหว่างการตรวจสอบในกรณีที่พบข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องรีบรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข 2.) แบบรูปเล่มแบบรูปเล่มเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบตามโครงการแล้ว องค์ประกอบหรือรูปแบบของรายงานการตรวจสอบที่ดีและเป็นระเบียบ อ่านบทความ