รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

https://drive.google.com/file/d/1–4u9XJWsD8EreBLV0cEYzJ8zYjBKXNq/view?usp=sharing