รับมือย่างไรเมื่อรู้ตัวว่า หมดไฟในการทำงาน (burnout) ? และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่จะช่วยสร้างจัดการระบบสังคมให้พนักงานไม่หมดไฟในการทำงาน (BURNOUT)

บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาภาวะวิกฤติหมดไฟในการทำงาน (BURN OUT) ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรการท่องเที่ยว นักจัดงานธุรกิจ การประชุมสัมมนาและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการทำงานการปรับตัวการบริหารบุคลากรการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลให้ทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข

เรียบเรียงเขียน อาจารย์จารุณี บุญเรืองรัตน์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ IMMS 2022

หมายเหตุ ตัดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทความวิชาการฉบับเต็ม 

สนใจอ่านต่อ กด follow link https://medium.com/@jenny140723/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-burnout-2e4ef380cafa

#BSRU.ac.th

#BSRU

#IMMS 2022

#burn out

#tourism

https://medium.com/@jenny140723/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-burnout-2e4ef380cafa

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=UmmByBEAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAY_wsu_Fruas2pSBLESiIrAKBdmx6QAcb&gmla=AJsN-F4dOhNTPscRQkjQrZ5Rf2jSPG5v8BT8HPr3xSqqogUGZ8eSBjDVNN1paiuRE5dQwCoU-sKwXwhNHBn1VkSAom4m-yAvmwY_JxKq-B8rFglNSBYN0RU&sciund=4005788213817454457