ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)‎

ระบบย่อยอาหาร มีหน้าที่เปลี่ยนอาหารที่บริโภคเข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ รวมทั้งขับกากอาหาร หรือ ของเสียออกนอกร่างกายผ่านทางทวารหนัก ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. อวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ได้แก่

1.1 ตับ มีหน้าที่สร้างน้ำดีส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี เพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัว

1.2 ตับอ่อน มีหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งไปย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก ได้แก่ ทริปซิน อะไมเลส ไลเปส

3 ลำไส้เล็ก สร้างเอนไซม์มอลเทส ซูเครส และแล็กเทส ย่อยอาหารประเภทน้ำตาลที่ลำไส้เล็ก
2. อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหาร ทำหน้าที่ในการรับและส่งอาหาร โดยเริ่มจาก

ปาก →คอหอย → หลอดอาหาร → กระเพาะอาหาร → ลำไส้เล็ก → ลำไส้ใหญ่ → ทวารหนัก

(อ่านต่อ)