ระบบงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
พัฒนาระบบสารสนเทศช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบพัฒนาแนวทางและกลไกการการประเมินการเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นแก่โรงพยาบาลที่แสดงความสนใจ

 ข้อตกลงในการขอนำโปรแกรมไปใช้งาน
1. ยินยอมให้ทางทีมงานผู้พัฒนาเข้าถึงข้อมูลภายในระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ( WepMEt) ได้ตามสิทธิที่ท่านกำหนดให้ไว้ในระบบ
2. ท่านต้องทำการประเมินผลการใช้งานโปรแกรม หลังจากใช้งาานเป็นระยะเวลา 3 เดือน , 6 เดือน ตามลำดับ
3. ท่านต้องทำการปรเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม หลังจากใช้งาานเป็นระยะเวลา 3 เดือน , 6 เดือน ตามลำดับ
4. ท่านต้องยอมรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบและความผิดพลาดของโปรแกรม และท่านต้องถือว่าไม่ใช่ความผิดของทางทีมงานผู้พัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. ท่านได้รับทราบข้อตกลงการใช้งานสิ่งประดิษฐ์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายและขอรับรองว่าท่านจะไม่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของโปรแกรมนี้ หรือทำการคัดลอกโปรแกรมนี้ให้ผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารตัวจริงมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถ.อิสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กทม 10160 
โดย เรียนอธิการบดี ถึง ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และขอให้ท่านส่งสำเนามาที่ E-Mail : [email protected]
หลังจากตรวจสอบสำเนาเอกสารเรียบร้อยแล้วนั้น หากถูกต้องเรียบร้อยท่านจะได้ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม