ระบบการเสริมสร้างศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษา สู่การเป็น “นวัตกรน้อย” Systems for empowering innovative thinking of primary school students to become a “little Innovator”

https://drive.google.com/file/d/1nW6UhrdCL2OqpYp3FkuZspFhcnRPdTd1/view?usp=sharing