ระบบการผลิตแบบ Additive Manufacturing (AM) กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

https://drive.google.com/file/d/1Rgd5vn9Ntnntjd7l7_TZXNjcC9PMnvIe/view