ยุคดิจิทัลกับการสื่อสารข้อมูลให้ทันการณ์(ตอนที่ 1)

ทันการณ์ ? = “ทัน” + “การณ์”

“ทัน” หมายถึง เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

“การณ์” หมายถึง เหตุ, เค้า มูล

อาจกล่าวได้ว่า “ทันการณ์” คือทันต่อเหตุการณ์ เช่น ปัจจุบันเราสามารถรายงานข่าวได้รวดเร็วทันการณ์ เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปกติแล้วการสื่อสารโดยทั่วไปประกอบด้วยผู้ส่งสารและผู้รับสาร ก่อนอื่นการที่สื่อสารให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งขอังชีวิตนั้น ผู้ส่งและผู้รับสารควรจะมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งคำว่า พลเมืองดิจิทัล ก็คือแนวคิดแนวปฏิบัติที่ให้พลเมืองได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย และพลเมืองในยุคดิจิทัลก็ควรจะมี ทักษะของการเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม