ยุคดิจิทัลกับการสื่อสารข้อมูลให้ทันการณ์(ตอนที่ 2)

การสื่อสารในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ควรจำเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง(Fact) กับข้อคิดเห็น(Opinion) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ “ข้อเท็จจริง” ว่า มีความเป็นไปได้ มีความสมจริง มีหลักฐานเชื่อถือได้ และมีความสมเหตุสมผล ส่วน “ข้อคิดเห็น” เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก แสดงความคาดคะเน แสดงการเปรียบเทียบ เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูดเอง โดยสรุปแล้ว ข้อเท็จจริง(Fact) หมายถึง ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง หรือจะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง แสดงว่าข้อเท็จจริงนั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้ ข้อคิดเห็น(Opinion) หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา ไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้ ตัวอย่างของการแยกแยะระหว่าง ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น เช่น

อ่านเพิ่มเติม