มุกตลกการเมือง: เนื้อหาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชร (Political Joke Of Content And Tactics How To Create Emotional Humour In Shadow Puppets Of Petchaburi Province)

     บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาหรือประเด็นทางการเมืองที่นำมาสร้างอารมณ์ขันมุกตลกและกลวิธีสร้างอารมณ์ขันมุกตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองเพชร ผลการศึกษาเนื้อหาหรือประเด็นที่ นำมาสร้างอารมณ์ขันมุกตลกการเมืองนั้น พบว่า มีความหลากหลายสามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ คำพูดนายกรัฐมนตรี ชื่อ-นามสกุลนายกรัฐมนตรี พฤติกรรมนักการเมือง กฎหมายและนโยบาย ส่วนกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันมุกตลกการเมืองนั้น แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือกลวิธีด้านเนื้อหาและกลวิธีด้านภาษา กลวิธีด้านเนื้อหาประกอบด้วย การเสียดสี การล้อคำพูดนักการเมือง การประชดประชัน ความเจ้าเล่ห์เพทุบาย การหักมุม การอ้างถึง การข่มทับ และการผูกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันโดยตรงเข้าด้วยกัน ส่วนกลวิธีด้านภาษาในการสร้างอารมณ์ขันนั้นประกอบด้วย การใช้อุปลักษณ์และการเล่นความหมาย กลวิธีเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความไม่เข้ากันอันนำไปสู่การเกิดอารมณ์ขันมุกตลกการเมืองในหนังตะลุ เมืองเพชร