“มัสยิดกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุขและ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความร่วมเสวนา “มัสยิดกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/441