มัคคุเทศก์กับการปรับตัวหลังสถานการณ์โควิด-19

http://management.bsru.ac.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1/?lang=en