มองตัวครู ดูอย่างศิษย์ วิเคราะห์แนวคิดศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์.