มลพิษทางน้ำ (Water pollution)

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์นำน้ำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การอุปโภคบริโภคการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีผลทำให้ความต้องการในการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น จนอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ และเกิดปัญหาน้ำเสีย หรือน้ำเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือสารเคมีเป็นพิษ

อ่านต่อได้ที่ … มลพิษทางน้ำ (Water pollution)