มรดกวัฒนธรรมไทย EP๓

ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย

1. วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบเรียบร้อยต่อสังคม วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทย ส่งผลให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน รวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรมตลอดจนถึงการสร้างแบบแผนของความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน อ่านต่อ