มรดกวัฒนธรรมไทย EP๒

สังคมไทยถือเป็นดินแดนแห่งพหุสังคมมาตั้งแต่โบราณกาล มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้วัฒนธรรมของผู้คนจึงมีความแตกต่างกันออกไปในระดับต่าง ๆ ทำให้เราสามารถวัฒนธรรมไทยได้ดังนี้ อ่านต่อ…