มรดกวัฒนธรรมไทย EP๑

วัฒนธรรมไทย

          วัฒนธรรมในแต่ละดินแดนนั้น มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆได้สั่งสมมาจากประสบการณ์หรือปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการอยู่ดำรงของผู้คนในดินแดนนั้นๆ ซึ่งจากข้อมูลของราชบัณฑิตยสภาได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมดังนี้ “วัฒนธรรม หมายถึง  ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม ความเจริญนั้นแสดงออกได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญงอกงามทั้งทางจิตใจและทางวัตถุ. สิ่งที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมมีหลายอย่าง เช่น ความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกในสังคม การรู้จักควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเมื่อเกิดความขัดแย้ง มารยาทที่ขัดเกลาเรียบร้อย สุภาพเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของสถานการณ์ ความรู้จักรักษาสิทธิของผู้อื่นและของตน เป็นต้น”และ “วัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้ ถ้าชาติไม่มีวัฒนธรรม หรือคนในชาติไม่รักษาวัฒนธรรมของตนจะถูกกลืนชาติได้ง่าย ๆ. การศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่า ชาติที่แม้จะมีกำลังอำนาจ หากไม่มีวัฒนธรรมก็อาจถูกชาติที่มีวัฒนธรรมแข็งกว่ากลืน เนื่องจากรับวัฒนธรรมของชาติอื่นมาเป็นของตน.” อ่านต่อ