ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร

การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ สามารถศึกษาได้จากป้ายที่ปรากฏที่สามารถมองเห็นตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นขอบเขตที่ต้องการศึกษา ได้แก่  ป้ายร้านค้า  ป้ายโฆษณาสินค้าป้ายบอกทาง  ป้ายชื่อถนน เป็นต้น ภาษาที่ปรากฏในป้ายทำให้ทราบความหลากหลายของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางฐานะ ชนชาติ บทบาท หรือสถานภาพของกลุ่มคนในพื้นที่นั้นได้ ประโยชน์ในการศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านทางภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจบริหารธุรกิจ และการสื่อสารมวลชน

อ่านต่อ

https://medium.com/@phornthip.ni/ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายชื่อร้านอาหาร -24cdd04499ee