ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร

ตามที่ซาเพียร์-วอร์ฟ นักภาษาศาสตร์ ที่ได้พยายามแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่แยกกันไม่ออก  โดยแสดงให้เห็นว่าภาษาสามารถสะท้อนวัฒนธรรม การศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำศัพท์  หรือไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ อาจทำให้เราทราบถึงระบบความนึกคิด  ความเชื่อ  ค่านิยมและขนบธรรมเนียมและวิถีการดำเนินชีวิตของเจ้าของภาษานั้นๆ ได้  ผู้เขียนมีความสนใจคำที่ใช้เรียก “บ้าน” ในภาษาญี่ปุ่น   เพราะผู้เขียนเห็นว่ามันน่าสนใจ และมันมีความแตกต่างกับภาษาไทย กล่าวคือ ในภาษาไทยมีคำเรียกเพียงคำเดียวคือ  “บ้าน” ขณะที่ในภาษาญี่ปุ่นมีคำเรียกอยู่หลายคำ การศึกษาคำเรียก “บ้าน” อาจทำให้สามารถเข้าใจมโนทัศน์ของคนญี่ป่นได้ในอีกมิติหนึ่งด้วย 

อ่านต่อ

https://medium.com/@phornthip.ni/บ้าน-หลากหลายคำเรียก-ในภาษาญี่ปุ่น-1027093dd1de