ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยากับการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

    ระบบประสาทและสมองเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกาย แต่ทําหน้าที่พิเศษต่างจากอวัยวะอื่น คือทํา
หน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการเจริญเติบโตและการทํางานของอวัยวะทุกระบบทุกส่วนของร่างกาย สมองทํา
หน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคุมจิตใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมตลอดชีวิต  สมองมีส่วนสัมพันธ์กับภาษาและการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ความเข้าใจการทํางานของสมองจะช่วยทําให้เข้าใจกลไกที่เกิดขึ้นในสมองได้ดีขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับภาษาและกลไกของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษานั้นมีศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้คือ ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics)…..อ่านต่อที่นี่