ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนเหนือ

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/260898