ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯจากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต

ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯจากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต